akcesoria budowlańcaJakie rodzaje gwarancji ubezpieczeniowej wyróżniamy?

Prawo chroni zleceniodawcę na każdym etapie wykonywania usługi, niemniej najpowszechniej stosowanym zabezpieczeniem jest ochrona należytej realizacji umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W zależności od okoliczności gwarancja może dotyczyć:

  • wadium – ten rodzaj gwarancji określony jest w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. nazywanej inaczej Prawem zamówień publicznych. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz zamawiającego. Wypłata zostaje zrealizowana w przypadkach spełnienia przesłanek zatrzymania wadium określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminie, w oparciu o który prowadzone jest postępowanie przetargowe.
  • należytego wykonania umowy – Towarzystwo Ubezpieczeń dokonuje zapłaty w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez wykonawcę. Dotyczyć może zachowania jakości prawidłowego wykonania zobowiązań umownych ciążących na wykonawcy oraz zachowania ustalonych terminów i spełnienia określonych wymogów jakościowych.
  • usunięcia wad i usterek - Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłaty za wynikające z kontraktu zobowiązania wykonawcy w przypadku, gdy wykonawca nie usunie wad lub usterek w wykonanym dziele. Gwarancja ta zabezpiecza roszczenia beneficjenta wynikające z udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady. Treść gwarancji można dostosować do indywidualnych wymagań beneficjenta.
  • zwrotu zaliczki – Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej w przypadku, gdy wykonawca, który uzyskał zaliczkę, wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem, nie rozliczy lub nie zwróci jej w terminie określonym w umowie.

Jakie korzyści daje gwarancja ubezpieczeniowa?

Gwarancja ubezpieczeniowa ma wiele wspólnego z gwarancją bankową, niemniej różni się kilkoma bardzo ważnymi aspektami. Podczas gdy bank może zażądać zabezpieczenia finansowego, np. kaucji lub zablokowania środków na rachunku, TU pobiera niewielką składkę jako procent zawartego kontraktu. Przy gwarancjach ubezpieczeniowych, najczęstszą formą zabezpieczenia są weksle. Czasami dochodzi do sytuacji, że Towarzystwa żądają dodatkowego zabezpieczenia, takiego jak poręczenie wspólników, innej firmy lub jakieś przewłaszczenie. Z reguły jednak jest tak, że kończy się to tylko na wekslach. Bardzo dużym atutem na korzyść gwarancji ubezpieczeniowej nad bankową jest fakt, że różnicą pomiędzy gwarancją ubezpieczeniową a gwarancją bankową jest fakt, iż gwarancja ubezpieczeniowa nie wpływa negatywnie na zdolność kredytową firmy. Gwarancja bankowa traktowana jest jak zaciągnięty kredyt i przez okres, który trwa, firma ma mniejszą zdolność kredytową.

Daje następujące korzyści:

  • zapewnia wysokiej jakości usługi,
  • zabezpiecza kontrakt i przetarg bez blokowania środków finansowych, dodatkowo daje możliwość brania udziału w wielu przetargach jednocześnie,
  • zwiększa wiarygodność finansową wykonawcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat gwarancji? Skontaktuj się z nami i poznaj interesujące Cię szczegóły.