parasolkaUbezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie powstały w odpowiedzi na potrzeby zakładów pracy i ich pracowników. Jego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim, np. małżonkowi, dzieciom i rodzicom, poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego – naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku. Natomiast zakres rozszerzony pozwala zadbać o ochronę życia i zdrowia nie tylko ubezpieczonego, ale i jego najbliższych.

Istnieje także możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcie ubezpieczeń dodatkowych:
- na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem przy pracy,

- na wypadek śmierci członków rodziny:

 • małżonka,
 • małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • dziecka,
 • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego,

- na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,
- na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
- na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:

 • operacji chirurgicznej,
 • leczenia szpitalnego,
 • leczenia specjalistycznego,
 • zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • opieki medycznej – świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny),
 • doraźnej ochrony medycznej,

- na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:

 • niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • poważnym uszkodzeniem ciała,
 • złamaniem kości,
 • trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • ciężką chorobą,

- na wypadek utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego.

 Chcesz się ubezpieczyć? Skontaktuj się z nami - Grupowe ubezpieczenie na życie.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie pracownicze?

Umowa ubezpieczenia daje możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie na potrzeby osób ubezpieczonych. Ochrona ubezpieczeniowa działa przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Ubezpieczony ma przy tym prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia po odejściu z zakładu pracy w ramach odrębnej, korzystnej umowy ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego.

Wysokość składki zależy od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń oraz wieku, płci i zawodu osób przystępujących do ubezpieczenia. Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Świadczenia wypłacane w ramach polisy wolne są od podatku dochodowego i spadkowego, a przy zawieraniu umowy wymagane jest minimum formalności.

Jaki jest zakres ubezpieczeń grupowych?

Ważną korzyścią dla pracodawcy zawierającego umowę grupowego ubezpieczenia na życie jest fakt, iż może on liczyć na indywidualne, a tym samym bardziej elastyczne podejście ze strony Towarzystwa Ubezpieczeń przy przygotowywaniu zakresu oferty. Często zakres takiego ubezpieczenia jest przygotowywany zgodnie z konkretnymi wymaganiami pracodawcy i jego pracowników, uwzględniając specyfikę danego zakładu pracy. Pracodawca ma dużą swobodę w tworzeniu kształtu własnego ubezpieczenia, dostosowując do swoich potrzeb zakres ubezpieczenia, wysokość świadczeń.

Polisa może dodatkowo zapewniać ochronę przed wystąpieniem poważnego zachorowania, powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także inwalidztwem ubezpieczonego w wyniku NW. Ponadto zakres ubezpieczenia można wzbogacić o dzienne świadczenia szpitalne, np. na skutek choroby, wypadku komunikacyjnego i wypadku przy pracy.